Hlavolamy
Test IQ online

Test IQ online. Hlavolamy.

Tento test zkoumá vaši schopnost řešit hlavolamy, tedy problémy záludné a spletité.

Tvoří jej 38 hádanek.

Čas k řešení: Jedna hodina

Pokyny:

Pozorně si přečtěte zadání úlohy a vaši odpověď označte nebo zapište do textového pole.

Po ukončení testu a kliknutí na „Spočítat IQ“ výsledek se zobrazí okamžitě — bez vyžádání SMS apod.

1
Po které z cest vedoucích labyrintem lze dojít až k hvězdičce?

Hlavolamy. bludiště

A B C D E F
2
Dvě z následujících pěti kreseb znázorňují kostku. Je dáno, že součet dvou protilehlých stran musí vždy dát sedm. Které dva obrázky to jsou?

Hlavolamy. kostky

1 2 3 4 5
3
Kolik čtverců a trojúhelníků je v tomto obrázku?

Hlavolamy. kostky

Čtverců:    Trojúhelníků:

4
Mechanismus nakreslený vespodu se skládá ze 14 identických ozubených koleček, každé usazené ve vlastní ose. Každé kolečko se může volně otáčet, ale když se dvě dotýkají, musí se chovat jako soukolí. Snadno poznáte, že mechanismus je nyní předimenzován. Musíte vyhodit nějaká kolečka, aby se zbytek mohl organizovaně otáčet. Ukažte, jak to lze udělat, a nechte co nejvíce koleček. Označte vyjmutá kolečka.

Hlavolamy. kostky

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
5
V následujícím obrázku je skryta známá věta jistého krále. Můžete ji najít, jestliže objevíte počáteční písmeno každého slova a další písmena budete hledat nalevo, napravo, nahoru či dolů od něj, nikdy však úhlopříčně. Každé písmeno je použito pouze jednou.

Hlavolamy. Věta krále

Odpověď:

6
Na čtyřech podivných hodinách se ručičky pohybují podle nějakého zapeklitého systému. Nalezněte jej a nakreslete, jak podle něho (nebo podle vás) budou vypadat páté hodiny.

Hlavolamy. Hodinky

Hlavolamy. Hodínky Hlavolamy. Hodínky Hlavolamy. Hodínky
Hlavolamy. Hodínky Hlavolamy. Hodínky Hlavolamy. Hodínky
7
Měřítko obrázků, které vidíte teď, je 1 cm = 1 km. Čtyři včely zabloudily a teď se snaží dostat se zpět do svých úlů. Všechny nasbíraly stejné množství pylu, ale každých pět minut ztrácejí jedno zrníčko. Všechny také letí stejnou rychlostí: 6 km/hod. Které včele zůstane na konci cesty nejvíce pylu?
včela A včela B včela C včela D
Hlavolamy. Včely
Hlavolamy. Včely
Hlavolamy. Včely
Hlavolamy. Včely
8
Čtyři následující obrázky zobrazují tutéž hračku — dětskou kostku, na jejíchž stranách jsou písmena. Jaké písmeno chybí na posledním obrázku?

Hlavolamy. Kostky Hlavolamy. Kostky Hlavolamy. Kostky Hlavolamy. Kostky

Hlavolamy. Včely Hlavolamy. Včely Hlavolamy. Včely Hlavolamy. Včely
Hlavolamy. Včely Hlavolamy. Včely Hlavolamy. Včely Hlavolamy. Včely
9
Tato kresba znázorňuje čtyři ozubená kola ve stálém záběru. Zjistěte, kolikrát se otočí kolo D, jestliže se kolo A otočí patnáctkrát?

Hlavolamy. Ozubená kola

Odpověď:

10
Jaký je nejmenší počet čar, které musíte v tomhle bludišti protnout, chcete-li se dostat z A do B?

Hlavolamy. labirinta

Počet:

11
Před sebou máte zakódovaný vzkaz od členů klubu MENSA, což je společnost lidí s opravdu vysokým IQ. Každé z písmen sdělení je představováno jedním ze dvou symbolů. Najděte kód a vzkaz přečtěte:

Hlavolamy. Mensa

Vzkaz (angl.):

12
Toto je nákres podlahy v kuchyni, kterou chceme pokrýt linoleem. Jenomže linoleum už je nařezáno na určité díly, označené A, B, C, D, E. Který z nich musíme použít, abychom pokryli celou podlahu bezezbytku?

Hlavolamy. Mensa

A B C D E
Hlavolamy. Lino Hlavolamy. Lino Hlavolamy. Lino Hlavolamy. Lino Hlavolamy. Lino
13
Na tomto neobvyklém terči pro házení šipek (též známé jako Býčí oko) máte zjistit, kolik šipek budete nejméně potřebovat, abyste dosáhl přesně 100 bodů.

Hlavolamy. Terč

Počet:

14
Obyvatelé starého Řecka a Říma hráli hru; která se podobala dnešním piškvorkám, s jedinou výjimkou: ten, kdo první vytvořil řadu tří stejných symbolů (vodorovně, svisle nebo šikmo), prohrál. Na obrázcích vidíte dvě různé situace Periwinklovy hry. V obou jste na tahu. Udělejte jej, jak nejlépe dovedete.
X      X X 0
X 0 0
0 0 X
(a) (b)
15
Jaký je nejmenší počet čar, které musíte protnout v tomto kulatém bludišti cestou z A do B?

Hlavolamy. Bludiště

Počet:

16
Kolik kilometrů je do Pekingu, jestliže jejich počet stanovíte na základě téhož pravidla, jako tomu bylo v případě Helsinek, Tokia a Varšavy?

Hlavolamy. Kolik kilometrů je do Pekingu

Počet:

17
Dva z výstřižků, které vidíte, do sebe zapadají tak přesné, že po přiložení dají dokonalý čtverec, bez jakýchkoli mezer nebo výčnělků. Které dva jo jsou?

Hlavolamy. Výstřižky

1 2 3 4 5 6
18
Chlapec si staví model železnice. Přesně podle obrázku, který vidíte i vy, si postavil čtyři stanice, každou s jedinou kolejí a nechce už jejich umístění měnit. Teď tedy musí, protože si přeje, aby po jeho trati mohly jezdit vlaky přímo mezi kterýmikoli dvěma stanicemi bez couvání či projíždění jiných stanic, navrhnout položení kolejí. Má mnoho rovných kolejí či zatáček, nemá však žádné výhybky ani křižovatky. Jedna výhybka stojí 50,- Kč a jedna křižovatka 150,- Kč. Pomozte chlapci tím, že stanovíte co nejmenší náklady.

Hlavolamy. Železnice

Počet výhybek:   křižovatek:

19
Vidíte čtyři rozdílná zobrazení téže kostky. Který ornament chybí na prázdné stěně čtvrté z nich?

Hlavolamy. Železnice

Hlavolamy. Kostky Hlavolamy. Kostky Hlavolamy. Kostky Hlavolamy. Kostky
Hlavolamy. Kostky Hlavolamy. Kostky Hlavolamy. Kostky Hlavolamy. Kostky
20
Tento velký kus linolea má být rozřezán na menší části bez jakékoli ztráty. Všechny obdržené kousky musí být stejné a lze je krájet pouze podle čar nakreslených na velkém kusu. Za těchto podmínek určete, které tři z nakreslených šesti menších kousků lze z velkého kusu získat.

Hlavolamy. Železnice

Hlavolamy. Lino Hlavolamy. Lino Hlavolamy. Lino
Hlavolamy. Lino Hlavolamy. Lino Hlavolamy. Lino
21
Vnější planeta oběhne kolem hvězdy - stálice za 27 týdnů; prostřední za 9 týdnů a vnitřní za jediný týden. Všechny oběžné dráhy jsou ve stejné rovině a planety obíhají stejným směrem. Slunce leží ve středu každé z oběžných drah. Jaký je nejmen-ší počet týdnů, které musí uplynout do chvíle, kdy budou hvězda a planety opět na stejné úrovni, jako je tomu teď?

Hlavolamy. Oběžné dráhy

Počet:

22
V těchto obrázcích je ukrytý známý citát. Odhalte kód a přečtěte jej.

Hlavolamy. Citát

Citát:

23
Tento náčrt je zjednodušeným obrazem železniční sítě. Zobrazuje tratě a stanice. Kolika možnými cestami se lze dostat ze stanice A do stanice B, pojedete-li stále kupředu?

Hlavolamy. Železnice

Počet:

24
Zeď má být obložena 36 čtvercovými obkládačkami. Máte pouze černé a bílé obkládačky a víte, že ani vodorovně, svisle či úhlopříčně se nesmějí dotýkat tři bílé obkládačky. Kolik potom potřebujete nejméně černých obkládaček?

Hlavolamy. Obkládačky

Počet:

25
V následující tabulce je ukrytá věta. Tři písmena však do ní nepatří. Jak zní tato věta?

Hlavolamy. Věta

Citát:

26
Statkář zaměstnává deset mužů nosících kukuřici v pytlích téže hmotnosti z pole. Každý z nich za den přinese deset pytlů. Večer při vážení statkář zjistil, že deset pytlů je o 5 % lehčích než ostatní. Myslí si, že kukuřici jeden z mužů krade, rozhodne se proto odhalit jej vážením. Kolikrát bude muset nejméně vážit, aby zloděje dopadl?

Počet:

27
Matematik sestupuje po eskalátoru jedoucím dolů. Jde pomalu. Než jej eskalátor doveze na svůj konec, on udělá 50 kroků. Pak jede eskalátorem nahoru a zároveň běží. Nyní udělá 125 kroků, jestliže se matematik dostal nahoru pětkrát rychleji než dolů, kolik kroků by musel udělat, kdyby se eskalátor nepohyboval?

Počet kroků:

28
V místnosti o rozměrech 30x12x12 metrů je v polovině jedné z menších stěn pavouk vzdálený 1 metr od stropu. Na protější stěně je moucha, také uprostřed, ale vzdálená 1 metr od podlahy. Jaká je nejkratší vzdálenost, kterou musí pavouk překonat, aby mouchu chytil?

Počet metrů:

29
Petr, Jana a Pavel jsou dálkovými studenty univerzity. Každý studuje dva z následujících předmětů: anglická literatura, fyzika, strojnictví, chemie, matematika, francouzština.
Dále víte, že:
  • student fyziky bydlí se studentem chemie,
  • student chemie potkává Petra i studenta matematiky v jídelně po přednáškách,
  • Pavel je mladší než Jana, ale starší než student literatury,
  • student fyziky dluží 500 Kčs matematikovi,
  • Jana by raději studovala matematiku místo francouzštiny,
  • student literatury požádal studenta strojnictví o opravu auta.
Které předměty každý z nich studuje?
  Petr Jana Pavel
literatura
fyzika
strojnictví
chemie
matematika
francouzština
30
Petr si koupil čtyři láhve obyčejného piva a František jednu láhev ležáku. Láhev ležáku stála dvakrát tolik, kolik stála láhev obyčejného piva. Jan si nekoupil nic, ale zaplatil 5,- Kč jako svůj podíl na ceně piva, které slili do džbánku a o něž se rozdělili. Když Janových 5 Kčs skutečně představuje cenu toho, co vypil, jaká byla potom cena ležáku?
5,- Kč 7,50 Kč 3,- Kč 4,60 Kč 5,50 Kč
31
Všechny pneumatiky jsou gumové. Každá guma je pružná. Některá guma je černá. Které dva z následujících pěti výroků jsou pravdivé?

Všechny pneumatiky jsou pružné a černé.
Všechny pneumatiky jsou černé.
Jen některé pneumatiky jsou gumové.
Všechny pneumatiky jsou pružné.
Všechny pneumatiky jsou pružné a gumové.

32
Farmář zašil na čtyřech stejně velkých polích, ale zapomněl co. Ví však, že na severním poli už začíná vyrážet kukuřice. Zbývající pole tedy musí být oseta bud pšenicí nebo ječmenem. Které dva z následujících pěti výroků mohou být pravdivé?

Na východním poli poroste ječmen.
Jak na západním, tak i na východním poli poroste pšenice a ječmen.
Přinejmenším dvě třetiny jeho úrody budou představovat pšenice a ječmen.
Přinejmenším jedna třetina jeho úrody bude kukuřice.
Na žádném poli neporoste zároveň pšenice a ječmen.

33
Představte si na chvíli, že se u nás používají k placení i zlaté stokoruny, stříbrné desetikoruny a měděné dvoukoruny.
Dále si představte, že jste za nějaký předmět zaplatil dvěma mincemi a potom jste si všiml, že kdybyste si koupil těch předmětů šest, zaplatil byste za ně také dvěma mincemi. Kterou z následujících kombinací mincí byste pro tyto dva nákupy použil?
(a) 1. stříbrnou a měděnou 2. dvě stříbrné
(b) 1. dvě stříbrné 2. jednu stříbrnou a jednu zlatou
(c) 1. dvě měděné 2. dvě stříbrné
(d) 1. stříbrnou a měděnou 2. dvě stříbrné
(e) 1. dvě stříbrné 2. jednu měděnou a jednu zlatou
34
Mé hodiny byly opraveny jakýmsi amatérem. Ačkoli hodinová ručička se chová, jak se sluší a patří, minutová se otáčí proti směru chodu hodin konstantní rychlostí a každých 80 minut se setká s hodinovou. Jestliže moje hodiny ukazují správný čas v 6:30; kdy se jim opět podaří ukazovat přesný čas?

Přesný šas v: :

35
Když víte, že balón letí rychlostí 28 km/hod., vzducholoď 88 km/hod.,holub 16 km/hod., husa 8 km/hod. a orel 180 km/hod., jakou rychlostí potom letí sršeň?

Sršeň letí: km/hod.

36
Na nedávném trhu jsem si koupil nějaké gramodesky. Když jsem si je pak doma přehrával, zjistil jsem, že dvě třetiny z nich jsou poškrábané, polovina prasklá a čtvrtina poškrábaná i prasklá. Jen dvě nebyly vůbec poškozené. Kolik desek jsem si dohromady koupil?

Počet desek:

37
Marie a Jana šly společně do cukrárny. Dohromady měly 66 Kč. Marie měla na začátku o 6 Kč víc než Jana, ale potom utratila dvakrát víc než Jana. Přitom jí nakonec zbylo o dvě třetiny víc peněz než Janě. Kolik utratila Jana?

Jana utratila:

38
Je-li balón naplněný argonem, vyzvedne 95 kg olova rychlostí stoupání 1,4 m/min. Jestliže je plněn neonem, vyzvedne tutéž hmotnost rychlostí stoupání 1,2 m/min. Jde-li o hélium, podaří se mu to rychlostí stoupání 1,7 m/min a s xenonem to dokáže rychlostí stoupání 1,8 m/min. O jakou rychlost stoupání půjde, bude-li balón se stejnou zátěží naplněn vodíkem?

Rychlost : m/min

Viz také: